Meer dan 35 jaar ben ik werkzaam bij de lokale overheid. Werken bij de lokale overheid heeft mijn voorkeur, vooral omdat de extra dimensie van dienstbetoon aan de burger en bedrijfsleven eraan verbonden is. Deze extra dimensie mag ik zelfs gestalte geven door het raadslidmaatschap in mijn woongemeente Vlist.
Tot mei 2013 ben in dienst geweest bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze gemeente is ontstaan uit een fusie van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk per 1 januari 2011. Daar vervulde ik de functie senior financieel beleidsmedewerker.

Mijn taken richtten zich binnen die organisatie voornamelijk op het coördineren van de opstelling van de begroting, het onderhouden van contacten met verbonden partijen, het opstellen van processen, het genereren van managementinformatie ten behoeve van budgethouders en het uitvoeren van speciale opdrachten. Hierbij kunt u denken aan erfpachtprojecten, kostendekkendheid leges en rechten, BTW-vraagstukken, ondersteunen afdelingen als consulent, de follow-up van de managementletter en het assisteren bij projecten, zoals de revitalisering van het bedrijventerrein Broekvelden in de kern Bodegraven. Mijn dienstverband is per 1 mei 2013 met wederzijds goedvinden beëindigd.

In de periode 1987 tot 2011 ben in dienst geweest bij de gemeente Reeuwijk. Vele jaren heb ik de functie van hoofd financieel beheer mogen vervullen. Financieel beheer stelde de jaarstukken samen en voerde de diverse administraties. Als leidinggevende heb ik de taken van coördinatie, het aansturen van de medewerkers en het houden van de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken mogen behartigen en uitvoeren.
Vervolgens ben ik een aantal jaren beleidsmedewerker financiën geweest. Mijn hoofdtaken waren: coördineren en opstellen van de begroting en financiële beleidsadvisering. De laatste drie jaar heb ik de functie van hoofd financiën mogen vervullen. Mijn taken waren: aansturen van de medewerkers, coördinatie jaarrekening en begroting, financiële beleidsadvisering en speciale taken (BTW, erfpacht e.d.). Ook tijdens deze periode heb ik de functionering- en beoordelingsgesprekken gehouden. Tevens heb ik veel tijd gestoken in het voorbereiden en uitvoeren van het gehele fusieproces van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk.

Een sterke behoefte voel ik om dienstbaar te zijn en als een centrale persoon in het midden van bepaalde ontwikkelingen te staan. Het onderwerp (overheids)financiën en alles wat daarmee samenhangt heeft mijn bijzondere interesse. Een nieuwe uitdaging onder nieuwe werkomstandigheden is welkom. Externe en interne contacten van allerlei aard garanderen mijns inziens een boeiende functie met een blijvende uitdaging.
 

Gemiddelde feedback rating:

Freelancers, MKB én onderstaande bedrijven plaatsen opdrachten op Freelancer.nl

Download de gratis Freelancer applicatie

Available on the App Store
Available on Google Play