Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Freelancer.nl
 
Ten aanzien van de dienstverlening van Freelancer.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van Freelancer.nl aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.
 
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
 
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt c.q. geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een dienstverlener.
 
Dienstverlener: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft c.q. biedt op een of meer opdrachten van een opdrachtgever.
 
Opdracht: een advertentie op de website waarin een opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten. 
 
Gebruiker: opdrachtgevers, dienstverleners en andere personen die gebruik maken van de website. 
 
Dienst: de dienstverlening die door Freelancer.nl wordt aangeboden door middel van de website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgevers en dienstverleners met elkaar in contact komen. 

Website: De internetsite van Freelancer.nl is te bereiken via de domeinnaam www.Freelancer.nl alsmede alle andere internetsites van Freelancer.nl zijn bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen. 


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Freelancer.nl en de gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
 
2.2
Freelancer.nl is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. 
 
2.3
De algemene voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
2.4
In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden. 
 
2.5
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald. 
 
2.6
Tussen Freelancer.nl en gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. 
 
2.7
Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Freelancer.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 
 
Artikel 3 Dienstverlening
 
3.1
Freelancer.nl biedt op haar website een platform aan waarop opdrachtgevers en dienstverleners:
•                Met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening en;
•                Afspraken met betrekking tot opdrachten kunnen maken.
Freelancer.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Freelancer.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 
3.2
Freelancer.nl heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de gebruikers zelf, opdrachten, referenties dn offertes is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Freelancer.nl draagt voor de inhoud van opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Freelancer.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en dienstverleners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. 
 
3.3
Freelancer.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.
 
Met name garandeert Freelancer.nl niet:
 
•                Dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van Freelancer.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4
Freelancer.nl is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Freelancer.nl ontstaat. 
 
Artikel 4 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
 
4.1
De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 
4.2
Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten, referenties en offertes geeft de gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van opdrachten en biedingen op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
 
4.3
Freelancer.nl behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Freelancer.nl behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn tegenover derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding. 
 
4.4
Het gebruik van de (persoon)gegevens die door middel van de website door gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook. 
 
4.5
Indien een gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Freelancer.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen. 
 
 
Artikel 5. Abonnement, Opdrachtgevers, Tarieven en Betaling
 
Abonnement
 
5.1
Dienstverleners betalen aan Freelancer.nl een vergoeding voor een abonnement. Met het abonnement kunnen extra services en voordelen t.o.v. leden met een gratis account worden verkregen.
 
5.2
Een abonnementsovereenkomst tussen Freelancer.nl en dienstverlener wordt aangegaan voor de duur vermeld op de factuur. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd.
 
5.3
Een abonnementsovereenkomst kan opgezegd worden door middel van uitschrijven in de account onder "Instellingen". Dit kan tot uiterlijk 1 dag voor de verlengdatum. Abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.  
 
Tarieven
 
5.6
Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Freelancer.nl in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd. 
 
5.7
Freelancer.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en), de tarieven voor service kosten en andere producten te wijzigen of te herzien. Freelancer.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd. 
 
Betaling
 
5.8
Indien gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft Freelancer.nl het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van € 12,50 (zegge: twaalf en een halve euro) per herinnering in rekening te brengen bij de gebruiker. Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van Freelancer.nl en de kosten van incassokantoren, deurwaarders of advocaten komen integraal ten laste van de gebruiker. Indien Freelancer.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door Freelancer.nl gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs. Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten. 
 
5.9
Indien gebruiker voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Freelancer.nl, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor Freelancer.nl niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het Freelancer.nl vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 5.6 onverkort van toepassing is. 

Artikel 6 Ontbinding
 
6.1
In geval gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de website voor een periode van 12 maanden, heeft Freelancer.nl het recht de overeenkomst geheel te ontbinden. 
 
6.2
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de gebruiker, heeft Freelancer.nl het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn. 
 
Artikel 7. Communicatie
 
7.1
Iedere communicatie tussen Freelancer.nl en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
 
7.2
De door Freelancer.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door gebruiker. 
 
7.3
Elektronische communicatie van Freelancer.nl aan gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.
 
7.4
Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden. 
 
7.5
Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit Freelancer.nl met de intentie de service te verlenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van Freelancer.nl of haar partners. 
 
7.6
Een gebruiker van Freelancer.nl zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name zal een gebruiker geen advertenties plaatsen en verwijzen naar andere websites zonder dat dit het doel dient van Freelancer.nl. Elke link op Freelancer.nl geplaatst in een project, offerte of e-mail moet relateren aan een project / een opdracht op Freelancer.nl (een voorbeeld van acceptabele links zijn verwijzing naar een portfolio of CV of persoonlijke website).

7.7
Acquisitie en / of promotie op ons platform voor vergelijkbare services als Freelancer.nl is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor uw account op te schorten mochten wij constateren dat deze acquisitie plaatsvindt. Eventuele betaalde abonnementsgelden worden hierbij niet gerestitueerd. Met name staan wij een algemene reactie op een opdracht met verwijzing naar een externe website niet toe. Het is echter wel toegestaan om kandidaten voor een openstaande opdracht aan te dragen vanuit een vergelijkbaar concept, mits de kandidaat hiervan op de hoogte is en specifiek geselecteerd is voor de betreffende opdracht. 
 
Artikel 8 Accounts
 
8.1
Om een gebruiker te worden van Freelancer.nl en toegang te krijgen tot de services van Freelancer.nl heeft men een account nodig. De gebruiker gaat ermee akkoord bij alle formulieren op de website informatie in te vullen die op waarheid berust, accuraat en compleet is. Daarnaast zal de gebruiker deze informatie regelmatig updaten om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat blijft. 
  
8.2
Je geeft Freelancer.nl toestemming om door middel van derde partijen u identiteit en credibiliteit na te gaan. Eventueel kan toetsing plaatsvinden bij het BKR in Tiel. Wanneer er toetsing plaatsvindt kan er om extra informatie worden gevraagd, zoals BSN nummer, geboortedatum, volledige voor- en achternamen. Om u identiteit vast te stellen als onderdeel van onze service (ID Check) kunnen wij om u identiteitsbewijs vragen. Deze documenten kunnen eventueel gedeeld worden met ‘IDchecker.nl’ voor het nagaan van de identiteit. Freelancer.nl behoudt het recht accounts te verwijderen of op te schorten waarvan de identiteit van de gebruiker niet achterhaald kan worden of vervalst is. 
 
8.3
Je zult niets ondernemen wat het feedback systeem of referentiesysteem van Freelancer.nl fraudeert. Hieronder valt met name het kunstmatig genereren van positieve feedback over jezelf door middel van het gebruik van meerdere accounts. Vaststelling van dit soort fraude leidt tot onmiddellijke opschorting van uw account. 
 
8.4
Ben ervan bewust dat we mogelijk uw account kunnen opschorten, verwijderen of u de toegang kunnen ontnemen van Freelancer.nl, inclusief de services die voortvloeien uit Freelancer.nl, indien we merken dat de activiteiten die u ontplooit op Freelancer.nl in strijd zijn met onze algemene voorwaarden. 
 
8.5
Wanneer uw account wordt verwijderd doordat er is geconstateerd dat u de algemene voorwaarden overtreedt, bent u aansprakelijk voor alle fees, met inachtneming van de mate waarin de algemene voorwaarden worden overtreden, voor het nagaan van de schade van de overtreding (hierbij in acht genomen de kosten van arbeidsuren van personeel en juridische ondersteuning) en het vorderen van de kosten van de schade. Jij en Freelancer.nl komen overeen dat de schade die Freelancer.nl oploopt als gevolg van acties van gebruikers substantieel kan zijn, maar lastig uit te drukken in omvang en / of een geldelijk bedrag. Wanneer u als gebruiker onderdeel uitmaakt van dit soort activiteiten, kan Freelancer.nl u een boete in rekening brengen oplopend tot
€ 3.000,00 (zegge: drieduizend euro) per overtreding van de algemene voorwaarden. Daarnaast kan Freelancer.nl juridische stappen ondernemen om schade die dit bedrag te boven gaat te verhalen. Je gaat ermee akkoord dat € 3.000,00 (zegge: drieduizend euro) een redelijk bedrag is als schatting van de eventuele op te lopen schade als gevolg van de relaties waar Freelancer.nl mee te maken heeft en de eventuele gevolgen die dit kan hebben en de risico’s die dit met zich meebrengt. 
 
Artikel 9 Overmacht
 
9.1
In geval van overmacht aan de zijde van Freelancer.nl, is zij niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen. 
 
9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Freelancer.nl onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Freelancer.nl gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. 
 
9.3
Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen, al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen, waardoor de website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Freelancer.nl feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 
 
9.4
Zodra zich een overmacht toestand voordoet als bedoeld in dit artikel 9.3, zal Freelancer.nl daarvan mededeling doen aan de gebruiker. Indien de overmacht toestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmacht toestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. 
 
 Artikel 10 Aansprakelijkheid
 
10.1
Hoewel Freelancer.nl zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Freelancer.nl of haar leidinggevende ondergeschikten, is Freelancer.nl niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd. 
 
10.2
Freelancer.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering. 
 
10.3
Freelancer.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van Freelancer.nl. 
 
10.4
Freelancer.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten. 
 
10.5
Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Freelancer.nl jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. 
 
10.6
Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt. 
 
10.7
De gebruiker vrijwaart Freelancer.nl tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten. 
 
Art. 11 Geschil met Freelancer.nl
 
11.1
In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking. 
 
11.2
Alle geschillen welke tussen enerzijds een opdrachtgever of dienstverlener van de website en anderzijds Freelancer.nl met inbegrip van hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met genoemde overeenkomsten zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen of ongegronde verrijkingen zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, hierna NAI. 
 
11.3
Aan de kwalificatie als geschil in de zin van art. 15.2 staat niet in de weg dat de zaak slechts door één der partijen of haar rechtverkrijgenden als zodanig wordt aangemerkt of dat het slechts gaat om de opvordering van verschuldigde gelden. 
 
11.4
Niettemin dient de partij die een geschil aanhangig zou wensen te maken via een arbitrageprocedure haar wederpartij een termijn te gunnen van ten minste één maand nadat zij zich schriftelijk jegens die wederpartij op deze arbitrageovereenkomst heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 
 
11.5
Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet. 
 
11.6
De administrateur van het NAI benoemt naar eigen keuze één arbiter of drie arbiters. Hoewel het aantal arbiters geheel te vrijer beoordeling van de benoemde persoon staat, zal deze in het algemeen bij een financieel belang dat, voor zover op het moment van benoeming valt te voorzien, een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) niet overschrijdt, kiezen voor benoeming van slechts één arbiter. 
 
11.7
De taal van de arbitrage is Nederlands. 
 
11.8
De juridieke plaats van de arbitrage is Amsterdam. Voor het geval van een zelfstandig kort geding als bedoeld in artikel 42a-o NAI Arbitragereglement geldt als juridieke plaats van arbitrage ook Amsterdam. 
 
11.9
Partijen sluiten de bevoegdheid van het scheidsgerecht tot de behandeling van een arbitraal kort geding zonder en/of voorafgaande en/of tijdens de arbitrale bodemprocedure uit. 
1.             Scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid.
2.             In de arbitrale procedure is de verweerder bevoegd zich te beroepen op verrekening met een hem toekomende vordering die op zichzelf voor verrekening in aanmerking komt, zelfs indien desbetreffende vordering buiten het in artikel 15.2 van deze overeenkomst omlijnde toepassingsgebied van de arbitrage valt, zo lang zij maar wel vatbaar is voor afdoening door arbitrage.
 
11.10 
Samenvoeging door de overheidsrechter van een op grondslag van deze overeenkomst te voeren arbitraal beding met een ander al of niet op grondslag van deze overeenkomst te voeren arbitraal geding is uitgesloten. 
 
11.11
Het scheidsgerecht zal bij de bepaling van een eventuele kostenveroordeling uitgaan van de werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die blijkens in het arbitraal geding over te leggen bescheiden voor rekening van partijen komen. 
 
11.12
Alle partijen verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding in en buiten rechte en tot afstand van het recht van bewijslevering ten aanzien van al hetgeen hen uitsluitend door middel van arbitrageprocedure bekend is geworden, zulks behoudens een nadere, hiervan afwijkende, schriftelijke verwoorde of elektronische overeenkomst. 
 
11.13
Het scheidsgerecht zal zijn uitspraak in de vorm van een bindend advies mogen geven. 
 
 
Artikel 12. Overige bepalingen
 
12.1
Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Freelancer.nl en gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Freelancer.nl. 
 
12.2
Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 
 
12.3
Freelancer.nl kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren. 
 
12.4
Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van Freelancer.nl en zijn beschermd met copyright. 
 
12.5
Naast deze Algemene voorwaarden gelden ook de antwoorden op de veel gestelde vragen, gepubliceerd op de website als voorwaarden voor het gebruik van Freelancer.nl en haar services.

Operatie is mislukt!
Probeer het later opnieuw. Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.
Wij maken gebruik van cookies om onze site en jouw ervaring te verbeteren. Door verder te gaan op onze site accepteer je ons cookiebeleid.
Meer weten